Högbergsfältet

De djupa gruvhålen, spåren av byggnader, anläggningar och gamla odlingslotter, de grova tallarna med kulturspår, de öppna odlingsmarkerna ner mot sjön, den artrika floran och faunan, den vackra utsikten från Högberget och det inbjudande vattnet i Yngen gör Högbergsfältet till ett attraktivt utflyktsmål.

Rastplats vid sjön Yngen.

Rastplats vid sjön Yngen

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund, natursköna och variationsrika naturområden med sin artrika flora och fauna.

Djur och växter

Idag hävdas marken med årligt bete samt inom lämpliga ytor av maskinslåtter. Den återupptagna hävden har inneburit att markerna åter börjar uppvisa en artrik och hävdgynnad flora med arter som brunklöver, gökärt, smörboll, kattfot, svartkämpar, rödkämpar och ängsskallra.

Den kalkhaltiga berggrunden ger en artrik flora med bland annat flera orkidéarter. En av de vackraste orkidéerna, purpurknipprot, växer som ”ogräs” på vägrenar och banvallar. På rena kalkstensytor kan man hitta den sällsynta lilla ormbunken murruta. I reservatets södra del finns stora ängsytor med kalkgynnad flora.

Kultur

Området, som är ett gammalt gruvfält, lämnades åt sitt öde efter gruvdriftens nedläggning 1906. De många gruvhålen vittnar om brytningen av järnmalm och en del mer sällsynta mineraler. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång. Den största delen av gruvorna finns i reservatets nordöstra del, vid Högberget. Härifrån är också utsikten över sjön Yngen bäst. Överallt finns ruiner och husgrunder från gruvdriften och det finns också spår av enkla bostäder i form av så kallade ”jordkulor”. Dessa boningar låg till större delen ingrävda i sluttningar och hade alltså minst tre väggar och golv av jord. De odrägliga förhållandena i gruvområdet ledde till att landets första gruvstrejk stod här år 1869.

I klockstapelhagen finns rastplats med fin utsikt.

I klockstapelhagen finns rastplats med fin utsikt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • parkera annat än på anvisade platser,
 • ställa upp husvagn annat än för tillfälligt dagsbesök på anvisad plats,
 • tälta mer än ett dygn i sträck,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller trädsvampar,
 • föra bort större sten eller block från varphögar och dylikt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Tilas Stoll är åter öppen

Tilas Stoll och Krakbogruvan är från och med 3 september 2018 åter öppen för visningar. Gruvan har från 2016 varit stängd av säkerhetsskäl. En anordning i form av en broliknande ramp är nu på plats. Med säkerhetsaspekten i fortsatt fokus uppmanar vi besökare att hålla sig på rampen.