Hån

Brandpåverkad barrnaturskog i kraftig västsluttning

Öppen glänta i blandskog där solen lyser ner i blåbärsriset.

Naturreservatet Hån utgörs huvudsakligen av en markant västsluttning öster om sjön Stora Hån.

Området är bitvis blockigt. Skogen är tämligen varierad, det finns både tall- och grandominerande partier och inslaget av äldre lövträd är tämligen gott.

De talldominerade partierna har oftast en påtaglig underväxt av senvuxen gran och det är i dessa områden som de tydligaste spåren av äldre bränder kan ses. I andra delar dominerar senvuxna granar.

Tillgången på död ved är överlag god, bitvis riklig, och återfinns både i form av torrakor och lågor av varierande dimensioner. Större delen av området utgörs av nyckelbiotoper.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • framföra motordrivet fordon,
 • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
 • medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte är kopplat,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

 • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Förbud om att framföra motorfordon gäller inte på befintlig bilväg. Förbud om att medföra hund som är kopplat gäller inte vid jakt med hund.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Ca 49 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text