Fänstjärnsskogen

Fänstjärnsskogen räknas som ett av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige.

Barrskog med mossa på marken.

En sagoskog att njuta av. Foto: Klara Henriksson och Anna-Meijerhoffer.

Fänstjärnsskogen har lång skoglig kontinuitet, dvs. att skogen har varit obruten under längre tid och endast små ingrepp har gjorts i skogsbeståndet. Däremot påverkades skogen av otaliga bränder under 1700-1800-talen, bl.a. för att förbättra betet för djuren från Värnäs-Tväråssätern som betade här. Spåren efter bränderna kan besökaren främst märka genom det stora antalet brandskadade torrfuror.

Naturreservatet bildades efter initiativ från en av skogsägarna. Syftet är att skydda ett naturskogsområde och bevara de höga naturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Området består av flera olika naturtyper från myr till tallhed. Den äldsta skogen är 200-250 år. Det äldsta levande trädet är en drygt 600 år gammal tall. Enstaka tallar är upp mot 350 år gamla. Här återfinns även ett stort antal hotade arter. Bland annat har ullticka, rynkskinn, varglav och skogstrappmossa hittats.

Hänsynskrävande fåglar såsom gråspett, tretåig hackspett och slaguggla häckar ibland i reservatet.

Närbild av död trädstam visar en liten gracil nållav med brunt knappnålsformat huvud.

Brunpudrad nållav. Foto Sebastian Kirppu.

Anordningar

Från parkeringen till eldpallkojan är det ca 1 km. Från eldpallkojan och in i reservatet är ca 2 km naturstig. Från naturstigens slut är det ca 2 km kvar till parkeringsplatsen. Slingan återansluter till säterstigen strax sydost om reservatet. Hela leden är knappt 5 km lång. En led mot Värnäs-Tväråssätern går längs en del av reservatets östra gräns.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
 • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp öppen eld,
 • tälta.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 92 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län