Brattforshedens krigsflygfält

Flygbild över Brattforshedens krigsflygfält

År 2003 beslutade Länsstyrelsen att förklara krigsflygfält 16 på Brattforsheden mellan Molkom och Filipstad som länets andra kulturreservat. Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-45.

Reservatet vårdar och skyddar i första hand byggnaderna och markanvändning vid flygfältet samt traditioner och minnen som levt vidare från beredskapstiden. Men även områdets natur med skogsmark och insektspopulationer som idag är hotade skyddas genom reservatsbildningen.

Bakgrund

Brattforshedens krigsflygfält anlades som fält nr 16 vid utbrottet av andra världskriget och var främst avsett för bombflyg. Kamoufleringen av krigsflygfältet var av central betydelse där flygfältet skulle efterlikna åkermark.

De byggnader som uppfördes under beredskapstiden och som finns bevarade idag utgörs bl.a. av personal- och orderbaracker, köksbarack, matsalsbarack, laduvärn, förrådsbyggnader, bombförråd samt min- och ammunitionsförråd. Byggnaderna uppfördes så att de antingen var kamouflerade för att efterlikna gårdsbebyggelse till det som åkermark kamouflerade flygfältet eller dolda från luften genom taktäckning av exempelvis mossa och kvistar. Ammunitionsförråden fick karaktären av jordkällare och ladvärnet imiterade ladugård med vitmålad fähusdel, blindfönster och dörrar. Flera av träbyggnaderna var prefabricerade delar som monterades ihop på plats av militär personal eller entreprenörer.

Efter andra världskrigets slut avtog de militära aktiviteterna vid flygfältet. Några militära anläggningar monterades ner eller förstördes genom sprängning. Öppna konstruktioner täcktes över med betongbalkar eller träplank. Flygfältet användes som militärt övningsområde och i början av 1960-talet kom det delvis att upplåtas för civil verksamhet, vilket har medfört att landningsbanan i öst-västlig riktning använts och bevarats. Fyra hangarer har uppförts på området efter 1945.

Vid restaureringen av markerna som ingår i reservatet eftersträvas den helhetskaraktär som Brattforshedens krigsflygfält hade under andra världskriget. Vid byggnadsvårdsarbetet är samma tidsangivelse utgångspunkten. Byggnaderna får även visa spår av senare användning och de förändringar som skett under efterkrigstiden. Både äldre och yngre bebyggelseskeden respekteras.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering