Tibergs Udde

Naturreservatet Tibergs udde, beläget inom Långbans gruvområde i den Värmländska Bergslagen, är ett äldre odlingslandskap med en för länet ovanligt artrik flora.

Blomsteräng vid Tibergs udde

Blomsteräng vid Tibergs udde. Foto: Liv Lötberg.

De mjukt formade och svagt kuperade blomsterängarna är karaktäristiska för området. Mellan ängarna ligger sten- och blockrika kullar med gles träd- och buskvegetation. I reservatets östra del finns ett par gamla fiskdammar som inramas av lummig lövskog. Längst i norr sticker en udde ut i Hyttsjön, som kom till under produktionsperioden 1910-1925 då man körde ut skarn (stenrester efter gruvbrytningen) i sjön.

Reservatet bildades för att bevara den ovanliga och orkidérika floran samt att Långban är av internationellt intresse vad gäller förekomst av mineraler. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Växter

Hela sju olika orkidéarter finns i reservatet; tvåblad, guckusko, brudsporre, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol. Utöver orkidéer finns bland annat jungfrulin, ängsklocka, gullviva, underviol och fältgentiana med flera för länet ovanliga arter. Skogstry, tibast och olvon återfinns i buskskiktet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • skada vegetationen genom att plocka eller gräva upp örter och gräs, fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada buskar och träd,
 • störa djurlivet,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • framföra motordrivet fordon.

Dessutom är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 8 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län