Tegen

Ängsfloran är mycket rik på Tegen och rester av gärdesgårdar, rösen och vägar vittnar om gamla tiders småskaliga och variationsrika jordbruk.

Äng med stenrösen och buskage.

Tegens löväng. Foto: Niklas Wahlström.

Namnet Tegen betyder mindre åker. Tegen ligger som en isolerad ö av ängsmarker i södra Årjängs sjörika skogslandskap där den odlade marken annars ofta ligger i anslutning till sjöarna. Gården och inägan utgör ett ovanligt välbevarat exempel på lövängsbruk. Odlingsrösen, brukningsvägar, rester av gärdesgårdar och den hävdgynnade floran vittnar om gamla tiders småskaliga och variationsrika jordbruk.

Grånade hus.

Byggnader i Tegens naturreservat. Foto: Ida Kjörk.

Inom reservatet finns fyra byggnader (bostadshus, ladugård, lada och smedja), samt en jordkällare. Gården var bebodd fram till 1985. Men markerna togs ur bruk vid 1980-talets början. Extensiv slåtter och bete skedde fram till 2001. Därefter hävdas gårdens inäga mer intensivt genom årlig slåtter och bete.

Djur och växter

Traktens geologi, där berggrunden domineras av sura bergarter men med inslag av karbonatrika stråk är, i kombination med den långvariga hävden, de främsta skälen till Tegens rika växtliv.

Området uppmärksammades redan på 1970-talet för sin rika ängsflora med flera ovanliga växtarter. Brudsporre, nattviol, jungfrulin, smörbollar, slåttergubbe, ormrot, vitpyrola, fältgentiana, granspira och Jungfru Marie nycklar är exempel på blommor som växer på Tegens ängar. I torrare partier finns kattfot. På våren kan man njuta av gullvivor. Bland ovanliga buskar märks olvon och skogstry.

Närbild av gullvivor.

Gullvivor. Foto: Niklas Wahlström.

Här finns även ett större antal värdefulla hagmarksträd, varav flera bär spår av tidigare hamling. Hamling är en gammal metod för lövtäkt som innebar att man skar av grenarna på träden, ca 2 meter upp på stammen. På så sätt flyttade man produktionen av löv så att den blev lättåtkomlig för människan men svåråtkomlig för djuren. De avskurna skotten med löv bands till kärvar, torkades och användes som vinterfoder.

Anordningar

Området är utrustat med besöksanordningar i form av parkeringsplats för flera bilar, informationstavla, tillgänglighetsanpassad toalett och ett bänkbord.

Föreskrifter

 • Det är förbjudet att:
  samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • samla in mossor, lavar och svampar,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • elda,
 • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området i näringssyfte, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rastplats
 • Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: drygt 11 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text