Kvarnberget

Flerhundraåriga granar och tallar är bevarade i Kvarnbergets naturreservat.

skogsbild med gran i förgrunden. Granen är randig efter den tretåiga hackspettens födosök.

Här har en tretåig hackspett varit framme och hackat små hål i barken i ringar runt en gammal gran.

Skogen innehåller många granar och några tallar som är mellan 200 och 300 år gamla.

Naturreservatet Kvarnberget ligger vid gränsen till Dalarna öster om Västra Näsberget, en by som bebotts permanent sedan mitten av 1600-talet. Reservatet ligger i en ost-vänd sluttning och de nedre delarna av sluttningen hyser sumpskogsmiljöer. Ungefär hälften av området är gammal skog, resten är myrmark.

Reservatet bildades för att bevara och utveckla ett värdefullt barrskogsområde med angränsande myrmarker, och tillsammans med omkringliggande skogar bevara djur och växter. Reservatet ska även vara en resurs för friluftslivet så länge det inte går ut över de värden som området ska skydda.

Djur och växter

Det är ständigt några granar i området som har angrepp av barklevande insekter och därmed finns det ständigt tillgång till näringsrika larver för den tretåiga hackspetten att leta upp och hacka fram. Tolv rödlistade arter har noterats i området.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel och snöskoter
  • elda annat än på anvisad plats
  • medföra ej kopplad hund

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 23 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Rubrik

Text