Yngelprovfiske i det blivande naturreservatet Gårdskärskusten 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 18-2017

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget.

Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m. I denna rapport beskrivs resultaten från provfisken i området söder om Själgrund enligt metoden Yngelprovfiske med små undervattensdetonationer.

Målet var att kartlägga områdets förutsättningar för reproduktion av varmvattengynnade arter av fisk, som ett underlag för reservatsbildningen och för kommande uppföljning av de marina naturvärdena.

Totalt noterades årsyngel av 14 fiskarter och 19 taxa av undervattensvegetation vid provpunkterna. Fångsten av årsyngel var relativt måttlig och de varmvattengynnade arterna fångades nästan enbart i de innersta vikarna där bottenvegetationen var riklig. De måttliga fångsterna kan bero på naturlig mellanårsvariation och att det inventerade området bara delvis erbjuder gynnsamma förhållanden för reproduktion av varmvattengynnade fiskarter. Inga tecken på reproduktionsstörningar konstaterades. Under 2016 genomfördes även ett nätprovfiske, kartläggning av bottensamhällen och en sammanställning av botaniska värden i Gårdskärskusten, se rapport 2017:12, 2017:14 och 2017:22

Kontakt