Yngelinventering av grunda marina miljöer i Gräsö östra skärgård 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 17-2017

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar. I och kring reservatet finns ett stort antal grunda havsvikar, som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för varmvattengynnade fiskarter som abborre, gädda och cyprinider.

Under 2017 genomfördes yngelprovfisken i sju sådana vikar i och nära reservatet på uppdrag av länsstyrelsen. Vikarna har inventerats tidigare inom ramen för olika projekt. Syftet med undersökningen var att mäta reproduktionsframgången hos varmvattengynnade arter av fisk.

Totalt noterades årsyngel av sex fiskarter, men mycket få individer av varmvattengynnade arter; endast några få abborryngel och inga gädd- eller cyprinidyngel fångades. Vid provpunkterna noterades även 23 taxa av undervattensvegetation, varav fem arter av kransalger. Den extremt magra fångsten av årsyngel var ett generellt mönster för hela regionen och berodde sannolikt på ett stort fall i vattentemperaturen i april, som kan ha slagit ut många nykläckta fiskyngel. De undersökta vikarna bedöms trots detta ha stor betydelse som rekryteringsområden tack vare deras skyddat lägen och rikliga bottenvegetation.

Kontakt