Yngelinventering av grunda marina miljöer i Gräsö östra skärgård 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 16-2017

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar. I och kring reservatet finns ett stort antal grunda havsvikar, som utgör viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för varmvattengynnade fiskarter som abborre, gädda och cyprinider.

Under 2017 genomfördes yngelprovfisken i sju sådana vikar i och nära reservatet på uppdrag
av Länsstyrelsen. Vikarna har inventerats tidigare inom ramen för olika projekt. Syftet med undersökningen var att mäta reproduktionsframgången hos varmvattengynnade arter av fisk. Totalt noterades årsyngel av 15 fiskarter. Vid provpunkterna inventerades även undervattensvegetationen runt varje provpunkt.

Fångsten av abborre var måttlig jämfört med andra vikar i Uppsala län som provfiskades samma år. Gäddyngel fångades bara i en av vikarna och 2014 tycks ha varit ett dåligt år för gäddrekrytering i hela Bottniska viken. Orsaken till de relativt låga fångsterna är okänd, men variationen mellan år är generellt stor. De undersökta vikarna bedöms trots detta ha stor betydelse som rekryteringsområden tack vare skyddat läge och riklig bottenvegetation.

Kontakt