Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Strömarån

Om publikationen

Löpnummer:
2014:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Strömarån

Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig. Ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi och Upplandsmuseet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2014, utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Strömarån i Tierps kommun (Österlövsta socken). I projektarbetet har Almunga AB ingått.

Uppdraget har omfattat att ta fram kulturmiljöer utmed Strömarån i syfte att ringa in värdefulla kulturmiljöer samt att ur ett kulturhistoriskt perspektiv värdera dessa ur olika aspekter. Uppdragets delar har bestått av kart- och arkivgenomgång, fältinventering, registrering av nyligen påträffade forn- och kulturlämningar samt rapportarbete. Den metod och värderingsmodell som utarbetades år 2009 i projektet ”Vattenanknutna kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag” har legat som grund för arbetet.

Kontakt