Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Örsundaån

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
109
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsidan i miniatyr

Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi och Upplandsmuseet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2015-2016 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Örsundaån i Enköpings och Hebys kommuner. Uppdraget har omfattat att ta fram kulturmiljöer utmed ån i syfte att ur ett kulturhistoriskt perspektiv värdera dessa utifrån olika aspekter.

Uppdragets delar har bestått av en kart- och arkivgenomgång, fältinventering, registrering av forn- och kulturlämningar samt rapportarbete. Den metod och värderingsmodell som utarbetades 2009 i projektet ”Vattenanknutna kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag” har legat som grund för arbetet.

Kontakt