Värna vårda visa, ett program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden i Uppsala län 2012-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2012 10

Naturvårdsverket tog under 2004 fram ett program för bättre förvaltning och nyttjande av landets naturskyddade områden: Värna Vårda Visa.

Programmet utgick från Regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001) och hade till avsikt att tydliggöra Naturvårdsverkets inriktningar och åtgärder inom området.

Programmet innehåller konkreta mål och åtgärder inom de sex delområdena Lokal delaktighet, Planer och förutsättningar, Friluftsliv och turism, Information, Skötsel av naturtyper och arter samt Uppföljning och utvärdering. De mål och åtgärder som föreslogs i programmet gäller för tioårsperioden 2005-2015.

Kontakt