Uppföljning av kustfisk i Gräsö östra skärgård 2012 och 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 13-2017

Det marina naturreservatet Gräsö östra skärgård är Uppsala läns i särklass största naturreservat med en yta på över 54 000 hektar. Under 2012 och 2015 genomfördes nätprovfisken för att kartlägga och följa fisksamhällets tillstånd.

Resultaten visar att fiskbeståndet vid Gräsö tycks vara normalt och att statusen verkar vara tämligen god. Förekomsten av karpfisk och stora abborrar är relativt hög jämfört med andra undersökta områden vid ostkusten, men det går inte att fastställa om detta beror på hög näringsbelastning och lågt fisketryck eller på naturliga faktorer. Fler provfisken krävs för att kunna utläsa eventuella trender över tid.

Resultaten från provfiskena lagras i SLU:s kustfiskedatabas och denna rapport är även publicerad av SLU som Faktablad 2016:3.

Kontakt