Uppföljning av handläggningstider mm inom plan- och bygglagens område 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av handläggningstider mm inom plan- och bygglagens område, 2017

Denna rapport är en sammanställning av hur kommunerna uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider när det gäller planbesked, lov och förhandsbesked samt anmälan. Rapporten innehåller även goda och konkreta exempel på handläggningsrutiner m.m.

Sammanställningen grundar sig på de svar som kommit fram i samband med den enkätundersökning som gjorts liktydig bland alla byggnadsnämnder i Sverige, samt de diskussioner som förts vid de besök länsstyrelsen genomfört hos samtliga länets kommuner.

Målet med detta arbete är att göra den uppföljning och utvärdering som plan- och byggförordningen ålägger länsstyrelserna att göra.

Kontakt