Uppföljning av Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak, Uppsala län, 2013-2015 - Sammanfattande slutsatser

Om publikationen

Löpnummer:
2016:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsidan i miniatyr

Detta är en sammanfattning av Länsstyrelsens ”Resultatrapport: Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak för Uppsala län, 2013-2015” (2016:09). Länsstyrelsen har samordnat uppföljningen av åtgärdsprogrammet i samverkan med regionförbundet, polismyndigheten, Uppsala universitet (U-FOLD) och landstinget. I uppföljningen av Åtgärdsprogram ANDT1 Uppsala län, 2013-2015 framkommer ett antal utvecklingsområden men också flera goda exempel. Under hösten 2016 kommer åtgärdsprogrammet revideras. Den nya inriktningen kommer delvis att utgå från regeringens skrivelse 2015/15:86, ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020” samt den genomförda uppföljningen och aktuella lokala och regionala behov och förutsättningar för samverkan.

Kontakt