Uppföljning av Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak, Uppsala län, 2013-2015 - Fullständig rapport

Om publikationen

Löpnummer:
2016:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Raportframsidan i miniatyr

I den här rapporten ”Uppföljning av Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak, Uppsala län, 2013-2015 ” berättar vi hur Uppsala län arbetar för att nå ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.”

I uppföljningen framkommer ett antal utvecklingsområden men också flera goda exempel. En av slutsatserna är vikten av att det finns insatser längs hela ”kedjan” – från att främja hälsa, till att förebygga alkohol- och drogproblematik och till insatser för vård och behandling. Om vi inte arbetar med alla delarna så kan vi inte nå Sveriges övergripande mål för ANDT. Själva åtgärdsprogrammet och processen runt det är ett exempel på att Uppsala läns aktörer för första gången har gått samman för att få en helhet i ANDT-arbetet. Det är ett inriktningsdokument för länets alla större pågående insatser – utifrån strategins alla målområden.

Kontakt