Tidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten handlar om fornlämningar från ca 1600–1850 och tar vid där kunskapsöversikten om medeltida lämningar slutar. Här behandlas stadslager och lägenhetsbebyggelse, d.v.s. lämningar efter torp och backstugor, vilka tidigare inte setts som fornlämningar och där antikvarisk praxis har varit ojämn.

Rapporten efterlyser en ökad medvetenhet om de obesuttnas bebyggelselämningar på landsbygden. Arkeologiskt material visar att de inte haft så begränsade möjligheter till försörjning som det skriftliga källmaterialet antyder utan har ägnat sig åt mångsyssleri och hantverk. Problemorienterade frågeställningar och metoder behöver utvecklas.

I rapporten konstateras att stadslager från tidigmodern och modern tid inte har undersökts systematiskt i landet som helhet och att det finns en huvudsakligen fragmentarisk kunskap om länets städer. Som ett utslag av exploaterings- och bevaringssituationen har trädgårdsanläggningar och utkantsbebyggelse berörts mer än andra.

Rapporten framhåller betydelsen av ett långtidsperspektiv för att belysa både kontinuitet och förändring i stadsutvecklingen. Vad förändras, vad består och varför?

Rapporten framhåller åtminstone ytterligare två lämningstyper med tyngdpunkt i tidigmodern och modern tid som har en särskild förankring i Uppsala län och därför också kräver en särskild genomgång. Det är maritima lämningar och lämningar i bruksmiljöer, kategorier som inte har rymts i den föreliggande kunskapsöversikten.

Kontakt