SWOT-analys för landsbygden i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 31

Publikationstyp: Annan

SWOT-analys för landsbygden i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta en analys över de starka och svaga sidor, möjligheter och hot som den Uppländska landsbygden står inför.

Denna analys ska sedermera ligga till grund för vilka regionala behov som bör tillgodoses genom det kommande landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.

Med utgångspunkt från denna analys ska därefter länsstyrelsen utarbeta en handlingsplan för det regionala genomförandet av landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen i Uppsala län har utarbetat denna analys i samarbete med Regionförbundet Uppsala län samt med ett så kallat partnerskap. I partnerskapet ingår aktörer som på ett eller annat sätt berörs av utvecklingen av landsbygden i Uppsala län.

Kontakt