Stenålder i Uppsala län - uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten sammanfattar undersökningar av stenålderslokaler i E4-projektet och diskuterar de meningsskiljaktigheter som funnits när det gäller undersökningsmetoder. Särskilt frågor om människors rörlighet och kulturell identitet lyfts fram.

Rapporten beskriver brister när det gäller material som kan belysa förändringar under mesolitikum, hur inlandet utnyttjades, tolkning av hyddor och hus, tolkning av båtyxekultur, tolkning av senneolitikum, organiskt material i våtmarker, gravar och rituella inslag. För att få en bättre bild av det förhistoriska samhällets variation behövs källmaterial från nordvästra Uppland, där underlaget hittills är sparsamt.

Rapporten efterlyser kritiska utvärderingar av teorier och metoder liksom tydligare svar på uppställda frågeställningar.

Kontakt