Småsvalting i Uppsala län 2011-2016 - Övervakning, omplantering och eftersök

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 05-2017

Under åren 2011–2016 har de tre dellokalerna för småsvalting i Stora Ullfjärden övervakats årligen. De två första åren genomfördes totalräkningar. Under 2012 etablerades sex övervaknings­sträckor som senare fick representera de olika delområdena och som gjorde det möjligt att uppskatta den totala populationen.

Mängden småsvalting i fjärden var som störst 2013 med ca 28 000 plantor. Därefter har populationen legat tämligen stabilt på mellan 11 000 och 12 000 plantor vilket också var fallet 2011. Framförallt i den nordligaste delen av förekomsten har populationen gått starkt tillbaka. Här bör visst borttagande av helofyter utföras vilket skulle kunna gynna småsvaltingen.

Under 2014 flyttades totalt 123 småsvaltingsplantor från Stora Ullfjärden till Sandreveln i höjd med Biskops-Arnö, drygt 7 km norr om givarpopulationen. Under 2015 och 2016 har försöket kontrollerats och det verkar som om plantorna lyckats etablera sig och föröka sig i delar av försöksområdet. Visserligen fanns endast 34 plantor vid räkningen 2016 men i två av de totalt åtta försöksytorna hade mängden plantor ökat sedan 2015. Försöket bör kontrolleras årligen i ett par år till.

Under 2016 återbesöktes sex lokaler i området mellan Biskops-Arnö och Ekoln där småsvalting tidigare vuxit. Arten kunde inte påträffas men flera av lokalerna skulle kunna vara aktuella för återintroduktion i framtiden, förutsatt att försöket vid Sandreveln faller väl ut.

Kontakt