Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen – underlag för översiktsplanering i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen – underlag för översiktsplanering i Uppsala län-1.psd

Länsstyrelserna ska enligt plan- och bygglagen (2010:900), (PBL), varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse över statliga och mellankommunala intressen till kommunerna inför aktualiseringen av den gällande översiktsplanen för varje kommun.

Denna sammanställning är till för att underlätta arbetet med de sammanfattande redogörelserna. Förhoppningen är också att den kan utgöra ett kunskapsunderlag som kan främja en kontinuerlig översiktsplanering i kommunerna samt underlätta Länsstyrelsens yttranden över översiktsplaner i både samråds- och granskningsskedet. Med översiktsplanering avser Länsstyrelsen främst de kommunomfattande översiktsplanerna, men också fördjupningar och tematiska tillägg.

I sammanställningen finns underlag som berör länets åtta kommuner. Allt underlag berör inte alla. Länsstyrelsen försöker tydliggöra vilka kommuner som berörs av vad. Länsstyrelsen har inte tagit hänsyn till vad som tidigare levererats, utan detta är en sammanställning av alla intressen.

Det här är första versionen av sammanställningen. Länsstyrelsen har prioriterat att lägga in underlag inom de fem områden som Länsstyrelsen ska bevaka i översiktsplaneringen. Tanken är att sammanställningen ska ses över varje år eller vid behov och successivt utökas med mer råd och riktlinjer för översiktsplaneringen samt mer texter i delen om Allmänna intressen.

Kontakt