Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala stad

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala stad

Länsstyrelsen har tagit fram en plan för att begränsa negativa effekter av en översvämning av Fyrisån i centrala Uppsala. Planen har tagits fram i samråd med flera lokala, regionala och centrala aktörer.

Om Fyrisån översvämmas kan detta drabba flera samhällsviktiga verksamheter som skolor, vårdcentraler, ett reningsverk, polishuset och distributionsanläggningar. Inom riskområdet bor 14 184 personer. Dessutom berörs 2 527 arbetsställen och 16 554 personer har sina arbetsplatser inom området. Annat som kan påverkas är infrastruktur, industrier, kulturhistoriska byggnader, museum och en dricksvattentäkt.

Denna plan innehåller åtgärder som är både långsiktigt förebyggande och aktuella i det akuta skedet. Exempel på en åtgärd är att Uppsala kommun ska kartlägga vägar för att vid behov kunna leda om trafik. En annan åtgärd är att utreda möjligheten att dämma upp Fyrisån och magasinera vatten uppströms Uppsala. Kungsängens vattenreningsverk ska genomföra åtgärder för att säkra upp mot översvämning, medan andra verksamheter som hanterar farliga ämnen ska informeras om översvämningsrisken. En stor del av planen innebär att kartlägga påverkan på olika värden, till exempel kulturhistoriska värden.

Planen har tagits fram i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv som en del i ett nationellt arbete som startades 2009 och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I detta arbete har översvämningsproblematik kartlagts på en nationell nivå och Uppsala stad är en av 18 orter i Sverige som bedöms ha en betydande översvämningsrisk där översvämning kan medföra påverkan på människors hälsa, miljö, kulturmiljö och ekonomisk verksamhet.

Kontakt