Riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområden 2018 – 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade 2018 om reviderade riktlinjer för skötseln av älgstammen i länet för åren 2018-2020.  Riktlinjerna ska utgöra stöd för länets älgförvaltningsområden vid förvaltningen av de lokala älgpopulationerna. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Älgstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Kontakt