Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner, Uppsala län, 2012 - Älvkarleby socken och Tierps socken

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Annan
Revideringsinvntering av forn- och kulturlämningar

Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister (Fornsök) vilka inte längre är tillförlitliga och därför helt saknar information om vissa kategorier av lämningar.

Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. Då en revidering av länets fornlämningar pågick under 1980- och 1990-talen förblev dessa områden oreviderade.

Kontakt