Redovisning av regional strategi för jämställdhet 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 10-2017

Länsstyrelsen i Uppsala län fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhet, detta är vår redovisning av uppdraget.
Länsstyrelsen har valt att arbeta med ett problemorienterat förhållningssätt till de jämställdhetspolitiska målen i framtagandet av strategin. Tillsammans med centrala aktörer i länet har vi arbetat med att synliggöra brister och utvecklingsområden som aktörerna enskilt och/eller gemensamt kan påverka. I detta arbete har regionala förutsättningar varit i fokus. Länsstyrelsen har också synliggjort och tagit hänsyn till flera olika maktstrukturer och hur dessa samspelar.
Följande fyra prioriterade områden har valts ut:

  • Mäns våld mot kvinnor
  • Jämställd arbetsmarknadsetablering med fokus på utlandsfödda kvinnor
  • Jämställd hälsa
  • Jämställd resursfördelning

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen, eller som det beskrivs i det övergripande målet för politiken – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsintegrering är en nationellt och internationellt etablerad strategi och används av länsstyrelsen för att uppnå målet. Det innebär att jämställdhet blir till där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, i det dagliga arbetet.

 

Kontakt