Raggbocken i Ulleråkerstrakten – ett samarbete kring åtgärder för tallberoende arters överlevnad

Om publikationen

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 19-2017

Raggbocken (Tragosoma depsarium) är starkt knuten till gammal tallskog och död tallved. I takt med att skogsbruket har förändrats har raggbockens livsmiljö minskat och på vissa platser helt försvunnit. Den naturliga förekomsten av död ved är idag markant lägre än tidigare och tallskogar avverkas innan de hunnit nå en hög ålder. Detta har lett till en drastisk minskning av raggbock i stora delar av landet.

I Uppsala län återfinns den största kända raggbockspopulationen på Ulleråkers allmänning med omgivning. Olof Hedgren har gjort en uppföljning av denna populations utveckling, varefter Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Uppsala län tillsammans har initierat naturvårdsåtgärder för att gynna raggbockens utbredning. Utläggning av kraftiga tallstockar, friställning av tallar, naturvårdsbränningar samt röjning har tillsammans med bildandet av ett nytt naturvårdsavtal ökat förhoppningen om att kunna förbättra förutsättningarna för raggbocken på Ulleråkers allmänning.

Kontakt