Pilotstudie av visuella metoder i Uppsala län - Genomförd i Gräsö östra skärgård augusti 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 15-2017

Denna pilotstudie utfördes som en del i det nationella projektet ”Visuella metoder”. Fältstudien genomfördes inom naturreservatet Gräsö östra skärgård med dropvideo enligt pågående metodutveckling inom projektet.

Inventeringen förlades till områden som pekats ut som potentiella 1110 Sandbankar, 1170 Rev och 1160 Stora vikar och sund, vilka listas av EU:s art- och habitatdirektiv som naturtyper som ska bevaras och övervakas med avseende på bevarandestatus. Förutom att utvärdera dropvideometoden var syftet även att verifiera naturtyperna ovan. Tidsåtgången per station i fält är mycket kort och merparten av tiden går åt till transporter mellan stationer samt tolkning på labb och kringarbete med data och koordinater.

Potentiella 1160 Stora vikar och sund samt potentiella 1170 Rev motsvarade de svenska definitionerna av naturtyperna med avseende på bottensubstrat och typiska arter medan den potentiella området med 1170 Sandbankar som besöktes dominerades av hårda substrat och i princip saknade typiska arter.

Kontakt