På flykt och försvunnen - Kartläggning av ensamkommande barn som försvinner i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 07-2017

Länsstyrelserna fick i januari 2016 ett regeringsuppdrag kring ensamkommande barn som försvinner. I uppdraget ingår att genomföra en nationell kartläggning av de ensamkommande barn som försvinner, att föreslå åtgärder för att förebygga detta faktum samt att sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.
Den här rapporten kartlägger kunskapsläget kring de ensamkommande barn som försvunnit i Uppsala län under perioden januari 2013 till maj 2016. Den baseras på data från den nationella rapporten På flykt och försvunnen (2016:25 Länsstyrelsen Stockholm) som utkom i december 2016. Rapporten redovisar enkätsvar från landets kommuner och statistik från Migrationsverket.


Resultaten visar att situationen i Uppsala län i stort ligger i linje med trenderna i resten av landet gällande andel av det totala antalet anvisade, ålder, nationalitet, iakttagna riskbeteenden och förmodade anledningar till avvikande.

Kommunerna uppvisar också vissa brister på rutiner och etablerade tillvägagångssätt, ofta på grund av ett lågt antal avvikande barn. Precis som i många av landets län efterfrågas det i Uppsala län en ökad regional och nationell samverkan kring dessa frågor.

Kontakt