Notdragning efter sikyngel längs Gårdskärskusten våren 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport
Notdragning efter sikyngel längs Gårdskärskusten våren 2019

Under de senare åren har flera undersökningar utförts för att kartlägga de marina miljöernas naturvärden. Under detta arbete har det föreslagits att man även borde inventera sikyngel under våren eftersom de grunda, ofta sandiga områdena borde lämpa sig väl som uppväxtområden. Delar av Gårdskärskusten har också pekats ut som lekområde för sik i en intervjustudie utförd av dåvarande Fiskeriverket.

Syftet med föreliggande uppdrag var att undersöka om sikyngel förekommer under våren i det planerade reservatsområdet Gårdskärskusten.

Kontakt