Naturvärdesbedömning av kustmiljöer i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Naturvärdesbedömning av kustmiljöer i Uppsala-län

Detta arbete har medfinansierats genom statligt stöd i form av KOMPIS-bidrag från Havs- och vattenmyndigheten förmedlade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Naturvärdesbedömning av 23 grunda havsvikar i Tierps och Östhammars kommuner.

Syftet med uppdraget var att beskriva en metod för naturvärdesbedömning samt att bedöma naturvärden i skyddade kustmiljöer och vattendragsmynningar utifrån inventeringsdata eller tidigare naturvärdesbedömningar.

Naturvärdesbedömningen utgick från kriterierna, naturlighet, ekologisk funktion, raritet och biologisk diversitet. Storlek på området som uppfyller dessa kriterier har använts som stödkriterium vid bedömning.

Kontakt