Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport
2011 03

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, har Henrik Weibull inventerat barkkvastmossa (Dicranum viride) i Uppsala och Gävlebords län under hösten 2007 och vintern 2008.

Syftet med inventeringen har varit att försöka hitta ytterligare nya förekomster av barkkvastmossa. Ett antal
potentiella lokaler för arten (men där den inte tidigare påträffats) detaljinventerades med avseende på just barkkvastmossa.


Kontakt