Lind, linddyna och lindskalbaggar vid Nedre Dalälven och Lydingesjön

Om publikationen

Löpnummer:
2016:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Barrdominerade skogar med stort inslag av ädellövträd är en av Uppsala läns ansvarsnaturtyper. Svamparten linddyna och skalbaggsarterna lindmögelbagge, enfärgad brandsvampbagge, plattbaggearten Laemophloeus monilis och lindgrengnagaren är arter vars utbredning är begränsad till lindrika miljöer, bland annat till denna ansvarsnaturtyp. De tre förstnämnda skalbaggsarterna är nästan helt beroende av förekomst av svampen linddyna för sin överlevnad. Liksom linddynan är skalbaggarna ansvarsarter för Uppsala län.

Av de fyra skalbaggsarter som eftersöktes i Båtfors och Bredforsen återfanns endast enfärgad svampbagge under inventeringen, något som understryker arternas sällsynthet. Uppföljningen av linddyna vid Ekdalen, Lydingesjön visar trots åtgärder för att tillföra död ved till området endast en svag ökning.

Enfärgad brandsvampbagge klassas idag som nära hotad (NT), linddyna och de tre övriga skalbaggsarterna som sårbara (VU). Av deras begränsade geografiska utbredning och specifika krav på livsmiljö framgår att bevarande av lämpliga habitat är viktigt för arternas överlevnad.

Kontakt