Lind, linddyna och lindskalbaggar – fyra delrapporter

Om publikationen

Löpnummer: 2016:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Rapportframsidan i miniatyr

Länsstyrelsen i Uppsala län har tillsammans med Upplandsstiftelsen bedrivit inventeringar med koppling till lind, linddyna och de anknutna skalbaggsarterna vid nedre Dalaälven, Lännatrakten (Lydingesjön), och vid Ekolsundsslott.

Svamparten linddyna och skalbaggsarterna lindmögelbagge, enfärgad brandsvampbagge, plattbaggearten Laemophloeus monilis och lindgrengnagaren är arter vars utbredning är begränsade till lindrika miljöer. De tre förstnämnda skalbaggsarterna är nästan helt beroende av förekomst av svampen linddyna för sin överlevnad. Av arternas begränsade geografiska utbredning och specifika krav på livsmiljö framgår att bevarande av lämpliga habitat är viktigt för arternas överlevnad. Tillsammans med linddynan är dessa tre ansvarsarter för Uppsala län.

Publikationen innehåller fyra delrapporter:

  • Inventering av linddyna vid nedre Dalälven år 2013
  • Inventering av skalbaggar på linddyna i Båtfors och Bredforsens naturreservat 2014
  • Inventering av linddyna vid Ekdalen, Lydingesjön 2012-2015
  • Inventering av gamla lövträd vid Ekolsunds slott 2002

Kontakt