Källanalys av miljögifter i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Annan
2013 03

Sveriges övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, detta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Som grund för detta arbete finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen där Giftfri miljö utgör ett av målen. Länsstyrelserna har ansvar för att bedöma hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen går och man har dessutom arbetat med regionala miljömål och delmål.

I dagsläget saknas kunskap om källor och flöden av miljögifter i länet, vilket leder till att det är svårt att göra en bedömning av läget och att föreslå åtgärder för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Med anledning av detta beslutade sig Länsstyrelsens arbetsgrupp för Giftfri miljö att ta fram en källanalys med syfte att kartlägga de största problemområdena och de viktigaste ämnesgrupperna som bör prioriteras i länets arbete mot minskade risker med de miljöfarliga kemikalier som finns och används i dagens samhälle.

Kontakt