Kalkkärrsgrynsnäcka i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2005:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Kalkkärrsgrynsnäcka i Uppsala län

Kalkkärrsgrynsnäckan är en art som Uppsala län har stort ansvar för. Här har den lilla snäckan ett av sina starkaste fästen i landet och det viktigaste i Svealand. Kalkkärrsgrynsnäckan är en av de mest sällsynta och krävande landsnäckorna i Sverige. Den lever framförallt i rikkärr och är rödlistad i kategori NT (missgynnad).

Under 1950-talet gjordes en större inventering av landmollusker i Uppsala län. Denna har kompletterats vid några tillfällen, men det är först under 2004 som en ny inventering har gjorts av kalkkärrsgrynsnäckan. Inventeringen har visat att i länet finns totalt 50 lokaler. De flesta lokalerna ligger i ett kuststråk genom länets norra del, men det finns även spridda förekomster i skogslandskapet öster om Fyrisån och två isolerade förekomster i Enköpingstrakten. På de äldre lokalerna har arten försvunnit från nästan hälften på grund av att biotopen förstörts. I länets södra delar beror biotopförlusten främst på igenväxning och i de norra beror det främst på skogsbruket. Minskningen med 47% på 50 år är givetvis oroväckande. Med tanke på att man numer har ökad hänsyn i skogsbruket och lagstiftning mot skogsdikning samt att nya rikkärr kontinuerligt bildas i länet på grund av landhöjningen kommer dock inte denna höga försvinnandetakt att fortsätta.

Kontakt