Inventering av våtmarker i Uppsala län 2: Katalog över samtliga objekt

Om publikationen

Löpnummer:
År 1986 Nr 1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0280-0942
Publiceringsår:
1986
Sidantal:
229
Publikationstyp:
Rapport
Våtmarker 2

Denna rapport redovisar en inventering av våtmarkerna i Uppsala län. Syftet med inventeringen är att ge ett förbättrat planeringsunderlag genom en heltäckande registrering och klassificering av länets våtmarker.

Inventeringen inkluderar myrar, limnogena våtmarker, sumpskogar, öppna fuktiga till våta marker och marina våtmarker. 794 objekt är inventerade och klassade i fyra naturvärdesklasser. Den högsta naturvärdesklassen omfattar 83 objekt. De utgör en grupp väsentligen orörda och representativa våtmarker med särskilt höga naturvärden.

Dena del 2 av rapporten innehåller en katalog över samtliga objekt i inventeringen.

Del 1 av rapporten innehåller rapport och bearbetningar.

Kontakt