Inventering av väddnätfjäril Euphydryas auriniai Uppsala län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Omlag till rapporten Inventering av väddnätfjäril Euphydryas aurinia i Uppsala län 2020

Biogeografisk uppföljning av fjärilar inom art- och habitatdirektivet och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Inventeringen av väddnätfjäril i Uppsala län 2020 utfördes inom ramarna för verksamheten Biogeografisk
uppföljning av fjärilar för arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet och för verksamheten
Åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringen 2020 gjordes på uppdrag av länsstyrelsen Uppsala län och
delvis också på uppdrag av Vattenfall - en lokal Östanån (utanför 2000).

Kontakt