Inventering av undervattensvegetation i sötvatten i Natura 2000-området Slada, Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

2012 02

Länsstyrelsen har låtit inventera undervattens­vegetation sötvattensmiljöer i Natura 2000-området Slada.

Syftet med undersökningarna är att förbättra kunskaperna om limniska naturvärden i området och framför allt att dokumentera förekomsten av olika kransalgsarter.

Inventeringar och rapportsammanställning har genomförts av Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult. Arbetet har finansierats av länsstyrelsens miljöenhet genom riktade medel för bevarande av limniska miljöer. Resultaten bidrar med viktig kunskap om länets undervattensmiljöer.

Kontakt