Inventering av svartpälsbi i Uppsala län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 21-2017

Under varma vår- och försommardagar är chansen stor att du ser en humla eller ett bi. Har du extra tur så får du syn på det ovanliga svartpälsbiet, med sin nästan helt svarta päls. Svartpälsbiet är rödlistat och har ett eget nationellt åtgärdsprogram. Efter att ha varit försvunnen från området kring Mälaren har den kommit tillbaka till Uppsala län under mitten av 2000-talet. I den här rapporten redovisas resultatet av det första stora eftersöket av svartpälsbi i länet.

Svartpälsbi hittades på fem lokaler i länet. En av dem är det välbesökta kulturreservatet Linnés Hammarby söder om Uppsala. Lokalen var känd redan året innan och hyser länets största population av svartpälsbi.

Svartpälsbiet är en ansvarsart för Uppsala län och tillhör ansvarsnaturtypen öppna sandmiljöer. Denna miljö karaktäriseras av torra, varma och blomrika områden. Detta kan till exempel vara ängs- och åkerlandskap. För att öka mängden svartpälsbin behöver de öppna sandmiljöerna bli fler. I rapporten tas flera förslag på åtgärder upp för att gynna populationen, bland annat röjning av träd och buskar och utlägg av lämplig sand för att skapa boplatser.

För att arten sedan ska kunna sprida sig kan så kallade gula korridorer skapas. En korridor i natursammanhang innebär att en yta mellan två otillgängliga områden med många arter eller flera individer av en ovanlig art, tillgängliggörs så att det blir lättare för djur och växter att sprida sig mellan områdena. Ett begrepp som används i infrastrukturmiljöer är gröna korridorer, som till exempel kan vara en skogbeklädd bro över en stor väg, eller en kil av grönområden som sträcker sig genom en stad. På samma sätt som gröna korridorer ökar spridningen av djur och växter inom infrastrukturmiljöer kan gula korridorer öka spridningen och därmed biodiversiteten och ekosystemtjänsterna i sandiga miljöer.

Kontakt