Inventering av lindlevande skalbaggar vid Sjöö slott 2017 Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 23-2017

Sjöö slott är beläget i en trakt med grov lind som aldrig tidigare undersökts på skalbaggar. I området finns många gamla lindar som utgör en viktig livsmiljö för lindlevande och vedlevande arter. Gamla lindar är idag ovanliga och därför är området runt Sjöö slott viktigt för arter som är beroende av just den här typen av livsmiljö. På uppdrag av länsstyrelsen inventerades området kring Sjöö slott sommaren 2017. I området hittades 132 olika skalbaggsarter, vilket är fler än normalt för den här typen av område.

Av de totalt 132 skalbaggsarterna var flera rödlistade och tre stycken knutna till åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind. Det mest spännande fyndet är den vackra lindfläckbocken, som i modern tid bara har setts en enda gång i Uppsala län. Enfärgad brandsvampbagge och ristplattbagge (Laemophloeus monilis) är två andra arter som hittades under inventeringen. Dessa skalbaggar är ansvarsarter för Uppsala län, vilket innebär att länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för arternas överlevnad. Den ovanliga och rödlistade större vedviveln, som bara setts ett fåtal gånger i Uppland, hittades också. Under den här inventeringen gjordes det första fyndet av arten på skogslind.

Kontakt