Inventering av lindlevande skalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2010:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av lindlevande skalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006

Skalbaggar som är beroende av lind är hotade eftersom linden är det trädslag som minskat mest i Sverige under de senare århundradena. Igenväxning och utebliven skötsel av tidigare hamlade lindar är ett starkt hot mot de gamla trädens överlevnad och i förlängningen också mot lindskalbaggar. Även om föryngring finns av nya lindar är dessa träd för unga för att kunna fungera som lämpliga habitat för dessa skalbaggar.

Resultatet från inventeringen visar att arterna som omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på lind endast förekommer på ett mycket begränsat antal platser. Ingen av de besökta livsmiljöerna har en gynnsam bevarandestatus.

Kontakt