Inventering av lindlevande skalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2010:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Inventering av lindlevande skalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006

Skalbaggar som är beroende av lind är hotade eftersom linden är det trädslag som minskat mest i Sverige under de senare århundradena. Igenväxning och utebliven skötsel av tidigare hamlade lindar är ett starkt hot mot de gamla trädens överlevnad och i förlängningen också mot lindskalbaggar. Även om föryngring finns av nya lindar är dessa träd för unga för att kunna fungera som lämpliga habitat för dessa skalbaggar.

Naturvårdsverket har upprättat ett åtgärdsprogram för ”skalbaggar på lind” (Naturvårdsverket, 2006) där totalt nio arter är med. Tillsammans med Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Uppsala givit ut rapporten” Inventering av vedlevande skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län” (Länsstyrelsens meddelandeserie, 2010:5).

Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Uppdraget har finansierats av länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala genom åtgärdsprogram för hotade arter. Dessa medel kommer från Naturvårdsverkets anslag för biologisk mångfald. Uppdraget har genomförts av Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen. Inventeringen har fokuserats till dåligt kända platser där det finns inrapporterade fynd av lindskalbaggar samt till platser utan inrapporterade fynd men som ändå har bedömts ha förutsättningar för förekomst av lindskalbaggar.

Resultatet från inventeringen visar att arterna som omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på lind endast förekommer på ett mycket begränsat antal platser. Ingen av de besökta livsmiljöerna har en gynnsam bevarandestatus.

Kontakt