Inventering av lind kring Länna 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2011:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
2011 06

Mälardalens lindbestånd är unikt inte bara i ett svenskt perspektiv utan även i ett europeiskt.

Här har de nio lindlevande skalbaggsarter som omfattas av Naturvårdsverkets rapport, ”Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind” sin huvudsakliga utbredning.

Trakten kring Länna, ca 2 mil öster om Uppsala, utgör ett kärnområde med ovanligt mycket lind.

Här finns även gott om andra värdefulla ädellövträd. I det område som den här studien omfattar har inte mindre än fyra av de nio arterna i åtgärdsprogrammet påträffats.

Kontakt