Inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Uppsala län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2018:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Om du befinner dig vid något småvatten längs den norra Upplandskusten eller ute i dess skärgårdar en vacker försommardag, har du chansen att få se och höra den ovanliga gölgrodan (Rana lessonae). Den är oftast ganska lätt att känna igen på sitt gröna streck på ryggen. Den är också den enda grodan i Uppland som spelar i maj och juni. Gölgrodan är en akvatisk art som hela sommarhalvåret vistas i eller i nära anslutning till lekvattnet.

Gölgrodan är mycket känslig för övergödning och är beroende av en varm livsmiljö för att dess yngel ska hinna utvecklas innan vintern. Tyvärr finns det mycket som hotar de varma hällkar, gölar och små sjöar där gölgrodan finns idag. Igenväxning på grund av övergödning och minskad hävd tillsammans med det moderna skogsbruket är stora orsaker till att grodans livsmiljöer minskar och försämras. Klimatförändringar och den medföljande stigande havsnivån utgör också ett alvarligt hot.

För att följa hur gölgrodepopulationen utvecklas i Uppsala län inventerar länsstyrelsen flera gölgrodelokaler med jämna mellanrum. Genom att kartlägga gölgrodans utbredning och status kan åtgärder för att stärka arten sedan vidtas där det behövs. Gölgrodan är en ansvarsart för Uppsala län, vilket innebär att länet har ett särskilt ansvar för artens överlevnad.

Kontakt