Inventering av cinnoberbagge och andra asplevande skalbaggar i Uppsala län och Norrtälje kommun 2006-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2011:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
2011 02

Rapporten redogör för två olika undersökningar av tre arter skalbaggar som är helt eller nästan helt beroende av trädslaget asp: cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus, aspsplintbock, Leiopus punctulatus samt aspbarkgnagare Xyletinus tremulicola.

Arbetet utfördes under åren 2006-2008 i Uppsala län med undantag för ett par lokaler vid länsgränsen i Norrtälje kommun
i Stockholms län. De undersökta arterna har i Sverige sina största populationer i landskapet Uppland.

Av de lokaler av cinnoberbagge och aspsplintbock som idag kan räknas som aktuella i Sverige återfinns samtliga i Uppsala län eller dess omedelbara närhet. Aspbarkgnagaren har också den sin huvudpopulation i länet men förekommer även i norra Sverige
upp till Norrbotten.

Kontakt