Inventering av asknätfjäril i Uppsala län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag till meddelandeserie 09-2017

Asknätfjärilen Euphydryas maturna påträffades för första gången i Uppsala län år 2010. Länsstyrelsen i Uppsala län har sedan dess arbetat för att artens utbredningsområde ska öka i länet. Genom projektet biogeografisk uppföljning har länsstyrelsen tillsammans med Lunds universitet sedan 2013 genomfört årliga inventeringar av asknätfjärilens tillstånd i länet. I denna rapport redovisas läget för fem lokaler i länet, samt förslag på eventuella åtgärder som kan göras på lokalerna för att stärka asknätfjärilspopulationen.


Länsstyrelsen samarbetar med Hargs bruk AB för att utveckla områden på skogsbilvägar och hyggen, där asknätfjärilen kan trivas. För att arten ska kunna klara sig behöver det vara fuktigt, soligt och en riklig tillgång på ask och/eller olvon i området. Asknätfjärilen är en ansvarsart för Uppsala län, vilket innebär att länet har ett särskilt ansvar för artens överlevnad.

Kontakt