Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Uppsala län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Den sällsynta asknätfjärilen kan du med lite tur få syn på i en solig skogsglänta, där det finns gott om ask eller olvon. Med sin vackra tegelröda färg och vitspräckliga undersida är den lätt att känna igen. Tidigare var asknätfjärilen vanlig i hela Mellansverige, men har minskat efter förändringar i jord- och skogsbruket. Det nya sättet att bruka marken har gjort öppna skogsgläntor ovanliga och dikning har medfört att fuktiga områden försvinner. Idag finns asknätfjärilen bara kvar på ett fåtal platser i landet.

Sedan 2010, när arten först påträffades i Uppsala län, har länsstyrelsen arbetat för att asknätfjärilen ska öka i länet. Tillsammans med den biogeografiska uppföljningen har man genom årliga inventeringar följt asknätfjärilens utbredning i länet sedan 2013. I den här rapporten redovisas asknätfjärilens läge på fem lokaler i länet. Olika typer av åtgärder för att gynna asknätfjärilen, däribland röjning av sly och utsättning av fårull på askar, har utförts och utvärderats. Utsättningen av fårull på askskott var ett experiment för att se om fårullen kunde minska betestrycket från älg. Denna typ av åtgärd gav ett gott resultat, eftersom en kraftig ökning av larvkolonier och en minskning av bete från älg noterades på askar där fårull placerats ut. Fårullsutsättning kan därmed bidra mycket till asknätfjärilens överlevnad. Med rätt skötsel hoppas länsstyrelsen att de hotade asknätfjärilarna kan bli fler.

Kontakt