Häckande fåglar i anlagda vatten - Inventering 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2017:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag till meddelandeserie 02-2017

Resultaten i rapporten visar att alla anlagda vatten gynnar fågellivet. Med anlagda vatten menas våtmarker, viltvatten och dammar som anlagts för att gynna biologisk mångfald, men också vatten som golfbanedammar eller täkter som fyllts med vatten.

Arter som behöver leva i fiskefria vatten, som exempelvis svarthakedopping och smådopping, gynnas särskilt. Inventeringen visar att cirka 90 % av Upplands hela fastlandspopulationer av de arterna numera lever i anlagda vatten. Inventeringen omfattar 200 inventeringsobjekt med sammanlagt över 400 vatten, vilket utgör ca 80 % av alla anlagda vatten i Uppland.

Inventeringen har genomförts med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontakt