Grön infrastruktur i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport
Grön infrastruktur i Uppsala län

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Länsstyrelsen har tagit fram handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län med anledning av ett regeringsuppdrag till landets samtliga länsstyrelser.

Enligt regeringsuppdraget ska handlingsplanen
identifiera landskapets biotoper, strukturer, element
och naturområden i land- och vattenmiljön
inklusive i tätortsnära områden.

Den ska även redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet
och fysisk planering. Planerna ska bygga på samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske samt involvera det civila samhället.

Kontakt