Fosforfällning i en brackvattenfjärd – en förstudie i Östhammarsfjärden

Om publikationen

Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
2012 09

Östhammarsfjärden i norra Roslagens innerskärgård har dålig vattenkvalitet på grund av övergödning. En viktig orsak är tillförsel av fosfor från bottensedimenten. I den här rapporten undersöks om aluminiumbehandling kan användas för att minska fosforläckaget från sedimenten och därmed minska övergödningen av fjärden.

Undersökningen visar att en behandling av halva fjärdytan ger en halverad totalfosforhalt och en ökning av siktdjupet från drygt en till knappt två meter sommartid. Effekten beräknas bestå i flera årtionden, med en långsam tillbakagång med tiden om tillförseln av fosfor från andra källor fortsätter.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän på statliga myndigheter och kommuner samt till forskare och övriga som har intresse av fosforfällning som metod att förbättra vattenkvaliteten i områden med bräckt vatten. Resultaten utgör ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner och beslut om åtgärder för att restaurera Östhammars-fjärdens och andra brackvattenområdens ekosystem.

Kontakt